Onbezorgd genieten

AOW en lijfrente

Onbezorgd genietenEindelijk eens die reis maken, een zeilboot kopen of een vakantiehuis in Italië zoeken? Als u met pensioen gaat heeft u daar eindelijk de tijd voor. Maar daar is ook geld voor nodig.

Hoewel de meeste Nederlanders vanaf hun vijfenzestigste een AOW-uitkering ontvangen, is dit bedrag vaak niet toereikend om na uw pensionering uw huidige levensstandaard te kunnen voortzetten. Een goede pensioenvoorziening is dan hard nodig.

Eén ding is duidelijk: hoe eerder u begint, hoe aantrekkelijker het resultaat. Een inventarisatie van uw huidige inkomen en uw uiteindelijke wensen is een must om tot een goede pensioenoplossing te komen.

U kunt uw inkomen voor de toekomst onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. Maar u kunt ook zelf sparen of beleggen om een kapitaal op te bouwen waaruit u straks een inkomen kunt halen. Of misschien kiest u voor een combinatie van die twee mogelijkheden?

Een goed pensioen is maatwerk. Uw persoonlijke omstandigheden, wensen en mogelijkheden zijn immers uniek. De beste pensioenoplossing voor u dus ook!

Overleg eens met onze specialisten. Wij kunnen u alles vertellen over AOW, lijfrentes en alles wat verder komt kijken bij een pensioenvoorziening. U kunt ons bellen voor een afspraak of stuur het aanvraagformulier op deze site op.


Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

Iedereen die is ingeschreven bij een van de Nederlandse gemeenten en hier rechtmatig woont, is in principe verzekerd voor de AOW. Onafhankelijk of u een inkomen heeft of welke nationaliteit u heeft. Ook als u in Nederland woont maar in het buitenland werkt bent u voor de AOW verzekerd (mits u onder de Nederlandse loonbelasting valt).

De aanvangsleeftijd van het AOW is lange tijd 65 jaar geweest. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. Ook de pensioenleeftijd is gestegen naar 67 jaar. Dit is wél in één keer gegaan.
Door de vergrijzing neemt het aantal mensen die recht hebben op AOW toe met ongeveer 2 miljoen. Nu staan er tegenover elke AOW’er 4 werkenden. In 2040 is dat gedaald tot 2 werkenden. Dit betekent dat minder mensen de uitgaven voor de AOW moeten opbrengen. Terwijl de kosten van de AOW naar verwachting oplopen van € 30 miljard nu, tot ongeveer € 50 miljard in 2040.

Snellere verhoging AOW-leeftijd na 2015
Het kabinet wil de AOW-leeftijd na 2015 sneller verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 in 2021. Tot en met 2015 geldt het schema aanvang AOW-uitkering.

Lagere AOW bij samenwonen

Mensen met een AOW-uitkering die samenwonen, krijgen een basisuitkering van 50% van het wettelijk minimumloon. Dit geldt voor bijvoorbeeld gehuwden, samenwonenden, samenwonende broers of zussen, een oma met een kleinkind, etc.

Alleenstaanden in de AOW krijgen een aanvulling op deze basisuitkering (+20%). Zij hebben immers extra kosten omdat zij allerlei kosten zoals huur, gas, licht en water alleen moeten betalen. Mensen die samenwonen kunnen veel van dit soort kosten voor het huishouden delen. Daarom krijgen zij niet de toeslag die alleenstaanden wel krijgen. Dit komt door de kostendelersnorm.
Op dit moment geldt hierop een uitzondering voor 2 twee groepen: mensen die een meerpersoons-huishouden voeren en in het geval dat 1 ouder samenwoont met zijn of haar meerderjarige kind.

Het kabinet wilde in 2015 de hoogte van de AOW aanpassen als een AOW’er samenwoont met 1 of meer volwassenen. Dit gaat dan ook gelden als iemand samenwoont met eerste graad bloedverwanten, zoals een ouder met een meerderjarig  kind, omdat ook zij de kosten zoals huur, gas en elektra met elkaar delen.

De regering vindt  het daarnaast ook  belangrijk  dat mensen de zorg voor elkaar op zich nemen. Juist daarom is de positie van de informele zorgverlener versterkt in het wetsvoorstel Wmo 2015.
De regering heeft oog voor de samenloop van de kostendelersnorm in de AOW met de hervormingen in de (mantel)zorg. Daarom is besloten de invoering van de kostendelersnorm in de AOW met een jaar uit te stellen.

In de praktijk betekent dit  dat er in ieder geval tot 1 juli 2016 geen sprake zal zijn van een kostendelersnorm in de AOW. Wat er na 1 juli 2016 gaat gebeuren is onder andere afhankelijk van de uitkomsten van het aangekondigde onderzoek.

Hogere AOW als beide partners een eigen huis hebben
Samenwonende AOW-ers die beiden nog een eigen koop- of huurwoning hebben, krijgen 70% AOW. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 februari 2014.

Wijzigingen AOW partnertoeslag
De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor AOW’ers met een jongere partner die nog geen AOW heeft. De partner mag dan niet te veel verdienen. Op 1 april 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag.

Krijgt u op die dag of later voor het eerst AOW? Dan ontvangt u geen toeslag voor een jongere partner. Het kabinet wil voor mensen met een hoger inkomen ook de bestaande AOW-partnertoeslag afschaffen.

Na 1 januari 2015 zal geen nieuw recht op partnertoeslag AOW meer ontstaan. Hierop geldt 1 uitzondering. Mensen die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 AOW-gerechtigd worden, hebben nog wel recht op de toeslag. Wel moeten zij op dat moment ook voldoen aan de overige voorwaarden.  Het gaat hier om mensen die in november en december 2014 65 jaar worden.

Mensen die al een toeslag ontvingen voor 1 januari 2015 behouden die uiteraard zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.naar boven

Lijfrente

Middels een lijfrenteverzekering heeft u de mogelijkheid een aanvullend pensioen op te bouwen. De premie of koopsom hiervoor is fiscaal aftrekbaar, de uitkeringen worden fiscaal belast.

Onze adviseur maakt samen met u een berekening van de zogenaamde jaar- en reserveringsruimte. Als hieruit blijkt dat uw pensioen een tekort heeft, geeft de fiscus u de mogelijkheid extra premie af te trekken bovenop de maximaal aftrekbare premie. Indien u een bedrag ineens ontvangt, bijvoorbeeld door een expirerende lijfrenteverzekering, een ontslagvergoeding of schadeloosstelling, kunt u hiermee een lijfrente-uitkering kopen. U hoeft dan niet direct af te rekenen met de fiscus, wat u een aanzienlijke besparing kan opleveren.

Er bestaan veel wettelijke regels omtrent lijfrenteverzekeringen. Als u aangeeft wat uw wensen zijn, begeleiden wij u door de ingewikkelde materie. U krijgt vervolgens een advies op maat.

U wilt weten hoe u straks onbezorgd kunt genieten? Maak een afspraak met een van onze specialisten.

naar boven

Lijfrentepolis naar de bank

Tot nu toe was het alleen mogelijk om, zoals dat heet, fiscaal gefacilieerd te sparen voor een pensioenvoorziening in de vorm van een lijfrente bij een verzekeraar. Nu ook het banksparen ten tonele is verschenen, kunt u via de bank fiscaal vriendelijk kapitaal opbouwen en is het ook mogelijk om vrijvallende lijfrentepolissen bij een bank onder te brengen . U bent wel gebonden aan de oude, vertrouwde fiscale regels: het lijfrentekapitaal moet worden uitgekeerd in de vorm van een oudedagslijfrente, een tijdelijke oudedagslijfrente of een nabestaandenlijfrente.

Onderstaand leest u informatie over de Delta LLoyd Groeirekening en de Delta Lloyd Oogstrekening.

Lijfrente Groeirekening
Wat is het?
Met de Lijfrente Groeirekening kunt u beleggen en/of sparen om uw pensioen aan te vullen. Na een bepaalde tijd komt het geld vrij. Dat is uiterlijk aan het einde van het jaar, vijf jaar nadat u uw AOW leeftijd hebt bereikt. U bent dan wettelijk verplicht het geld dat u hebt opgebouwd als aanvulling op uw pensioen uit te laten keren via een bankrekening of verzekering. De Lijfrente Groeirekening kunt u gemakkelijk online bekijken en beheren via E-bankieren.

Hoe werkt het?
De Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening, ook wel individueel pensioen of aanvullende oudedagsvoorziening genoemd, werkt als volgt:

 • Met een Lijfrente Groeirekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen. Op de wettelijke einddatum moet u met het opgebouwde geld een uitkering aankopen. U kunt het geld niet gebruiken voor iets anders.
 • De Lijfrente Groeirekening is een geblokkeerde spaarrekening. Dit betekent dat u tussentijds geen geld kunt opnemen van de rekening.
 • Met de Lijfrente Groeirekening kunt u sparen met een variabel rente, sparen met een vaste rente (deposito) en u kunt beleggen. Een combinatie van sparen en beleggen is ook mogelijk.
 • De Lijfrente Groeirekening is een internetproduct. Dit betekent dat alle communicatie zoveel mogelijk elektronisch gaat. Persoonlijke internettoegang is nodig voor deze rekening. U kunt uw saldo online bekijken en beheren.
 • U kunt vermogen opbouwen op de rekening tot uiterlijk het einde van het jaar dat u uw AOW leeftijd plus vijf jaar bereikt. Uiterlijk aan het einde van hetzelfde jaar moet u met het geld ook een uitkering aankopen.
 • De rekening staat op naam van 1 rekeninghouder en kan geen en/of rekening zijn. Ook mag de rekening niet op naam van een bedrijf staan.
 • Automatisch sparen is mogelijk door de bank een machtiging te geven. Dit kan per maand, kwartaal, half jaar of per jaar.
 • De bank mag belastingen, boetes, heffingen en kosten direct verrekenen met het geld op de rekening.
 • Vrijkomende lijfrentepolissen die kort na elkaar aflopen en in hetzelfde belastingregime zijn afgesloten, kunnen gecombineerd worden.
 • Er is geen minimuminleg.
 • Uw eventuele aanspraak op oude voorwaarden uit het belastingstelsel vervalt.


Wet IB 2001

 • De voorwaarden van het huidige belastingstelsel (wet op inkomstenbelasting 2001) gelden. De inleg is alleen mogelijk in euro’s en zal vanwege de belastingregels moeten voldoen aan:
  • Aantoonbare fiscale jaarruimte of reserveringsruimte, of;
  • Stakingswinst (bij verkoop van een bedrijf), of;
  • Opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR), of;
  • Waardeoverdracht van een andere lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. 
   De inleg zoals genoemd hierboven bij punt 1, 2 en 3 is aftrekbaar bij de belastingopgave. Het geld op de Lijfrente Groeirekening hoeft niet opgegeven te worden in Box 3 bij de belastingopgave. U hoeft pas belasting over het geld te betalen als u het geld laat uitkeren.
 • U mag de Lijfrente Groeirekening niet overdragen, afkopen of verpanden. Doet u dit wel dan heeft dit fiscale gevolgen.


Kosten

 • U betaalt geen kosten om een Lijfrente Groeirekening te openen. U betaalt alleen advies- en/of bemiddelingskosten die uw financieel adviseur in rekening brengt.
 • Spaart u in een deposito en wilt u het deposito eerder stoppen dan u met de bank hebt afgesproken? Dan betaalt u kosten. De kosten kunnen variëren en zijn afhankelijk van de actuele rentestanden op dat moment en de resterende looptijd. U betaalt altijd een minimum bedrag. Bekijk het voorbeeld
 • Gaat u beleggen? Dan betaalt u bewaarloon aan Delta Lloyd Bank. Over het vermogen dat u belegt, betaalt u 0,7% per jaar. Lees meer in het Fonds- en tarievenoverzicht [PDF]
 • Als u online belegt via Delta Lloyd E-bankieren, betaalt u geen transactiekosten. Transactiekosten zijn kosten die u betaalt voor het aankopen, verkopen of het ruilen (switchen) van posities in een beleggingsfonds.
 • Naast de directe kosten die u aan Delta Lloyd Bank betaalt als u gaat beleggen (bewaarloon en eventueel transactiekosten) betaalt u ook indirecte kosten. Dat zijn kosten die de fondsbeheerders in rekening brengt. Fondskosten worden afgetrokken van de waarde van het fonds. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds. Fondskosten bestaan uit de beheervergoeding, een eventuele prestatievergoeding, operationele kosten (zoals marketingkosten en juridische kosten) en transactiekosten (de kosten die het fonds maakt voor het aan- en verkopen van posities).
 • Als u verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk waar u naar toe verhuist). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
 • (Gedeeltelijk) overstappen naar een andere aanbieder is mogelijk. Aan het (gedeeltelijk) overstappen stelt de bank een minimum aan het over te dragen saldo. Aan het (gedeeltelijk) overstappen naar een andere aanbieder kunnen kosten verbonden zijn.
 • U kunt de rekening op ieder moment opzeggen. Het gespaarde geld moet dan wel omgezet worden in een lijfrente-uitkering of worden overgemaakt naar een andere lijfrenterekening of lijfrenteverzekering. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
 • Door onvoorziene omstandigheden hebt u uw geld toch direct nodig en wilt u afkopen. Afkopen heeft fiscale gevolgen. Ook kunnen hier extra kosten aan zitten. Bijvoorbeeld als u uw geld in een deposito hebt vastgezet.
 • Het saldo op de rekening kan dalen door verrekening van eventuele kosten.naar boven

Lijfrente Oogstrekening

Wat is het?

Hebt u op een lijfrenterekening geld gespaard? Of krijgt u geld uit een lijfrenteverzekering? Dan kunt u dit geld laten uitbetalen via de Lijfrente Oogstrekening als aanvulling op uw pensioen. Uw lijfrentekapitaal wordt in gelijke bruto termijnen voor een vooraf vastgestelde periode aan u uitbetaald. U bepaalt hoe lang uw uitkering duurt en hoe vaak u een uitkering wilt ontvangen. Bijvoorbeeld 10 jaar lang elke maand een vaste uitkering. Hierbij moet u rekening houden met de fiscale grenzen. Omdat u de bedragen in het verleden hebt afgetrokken van de belasting, betaalt u over de uitgekeerde bedragen belasting. Ook houden wij heffingen en kosten in. U krijgt de uitkeringen tot de datum die u met ons afspreekt of totdat u overlijdt. Als u overlijdt, krijgen uw nabestaanden de uitkering.

Hoe werkt het?

 • Via een Lijfrente Oogstrekening laat u uw lijfrentekapitaal in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen en heffingen. U krijgt rente over het saldo op uw rekening.
 • De Lijfrente Oogstrekening is een geblokkeerde spaarrekening. Dit betekent dat u tussentijds geen extra geld kunt storten of geld kunt opnemen van de rekening.
 • De Lijfrente Oogstrekening is een internetproduct. Dit betekent dat alle communicatie zoveel mogelijk elektronisch gaat. Persoonlijke internettoegang is nodig voor deze rekening. U kunt uw saldo online bekijken.  
 • De rekening staat op naam van 1 rekeninghouder en kan geen en/of rekening zijn. Ook mag de rekening niet op naam van een bedrijf staan.
 • De Bank mag belastingen, boetes, heffingen en kosten direct verrekenen met het geld op de rekening.
 • Er is geen minimuminleg.
 • Als de hoogte van de uitkering eenmaal vaststaat, kunt u de rekening niet meer stoppen. De Lijfrente Oogstrekening kan alleen geopend worden als u in Nederland woont en u minimaal 18 jaar bent.
 • Het spaarsaldo (variabel en deposito) valt tot maximaal € 100.000,- onder het depositogarantiestelsel. Dit geldt voor de optelsom van alle spaarsaldo’s op al uw spaarrekeningen bij OHRA Bank en Delta Lloyd Bank samen. 


U wilt uw kapitaal verder laten groeien

 • De uitkering begint het jaar waarin u uw AOW gerechtigde leeftijd bereikt tot maximaal vijf jaar daarna.
 • De uitkering is lager dan 20.953 euro bruto per jaar (belastingregels 2014).
 • De uitkering duurt minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar.


U wilt uw kapitaal laten uitkeren

 • De uitkering begint uiterlijk in het jaar vijf jaar nadat u uw AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.
 • Er is geen maximumbedrag per jaar voor de uitkering.
 • De uitkering duurt minimaal 20 jaar.


Wet IB2001

 • De voorwaarden van het huidige belastingstelsel (wet op inkomstenbelasting 2001) gelden. De inleg is alleen mogelijk in euro’s en zal vanwege de belastingregels moeten voldoen aan:
  • Stakingswinst (bij verkoop van een bedrijf), of;
  • Opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR), of;
  • Waardeoverdracht van een opgebouwde lijfrenteverzekering of lijfrenterekening.
 • De inleg zoals genoemd hierboven bij punt 1 en 2 is aftrekbaar bij de belastingopgave. De inleg van punt 3 is al tijdens de opbouwfase van de belasting afgetrokken. De totale bruto uitkeringen die u hebt ontvangen op de Lijfrente Oogstrekening moet u opgeven als inkomsten in Box 1 bij de belastingopgave.
 • U mag de Lijfrente Oogstrekening niet overdragen, afkopen of verpanden. Doet u dit wel dan heeft dit fiscale gevolgen.


Kosten

 • De bank brengt €1,- kosten bij u in rekening bij elke uitkering. De kosten worden in mindering gebracht op de netto uitkering.
 • Als u verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk waar u naar toe verhuist). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
 • Indien u de rekening opzegt binnen 14 dagen, dan kunnen daar kosten aan verbonden zijn.

Via deze link kunt u een voorbeeldberekening bancaire lijfrente maken. Met deze rekentool kunt u aan de hand van een benodigd doelkapitaal zelf berekenen hoeveel de maandelijkse of jaarlijkse inleg bedraagt en andersom.

naar boven

« Terug

Realisatie: TiDi Graphics