Hypotheektermen

Onderstaande lijst geeft een korte uitleg van woorden die veel gebruikt worden.

Afsluitkosten
Het totaal van alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Denkt u bijvoorbeeld aan afsluitprovisie, taxatie-, administratie- en hypotheekaktekosten.

Bankgarantie
De bank verbindt zich de waarborgsom die de koper bij nalatigheid aan de verkoper moet voldoen, te betalen.

Bijleenregeling
Sinds 1 januari 2004 is de bijleenregeling van kracht. Volgens de bijleenregeling moet de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van uw woning weer geïnvesteerd worden in de volgende koopwoning. Gebeurt dat niet, dan is er geen renteaftrek mogelijk over het leningbedrag ter grootte van die overwaarde. Dit deel van de lening verhuist naar box 3.

Bouwdepot
Een bouwdepot is een depot (rekening) waaruit u tijdens de bouw of verbouwing van uw woning op verschillende momenten betalingen kunt doen. Het geld in het bouwdepot wordt dus niet aan u uitgekeerd, maar wordt gebruikt om tijdens de (ver)bouw rekeningen van bijvoorbeeld de aannemer te betalen. Naarmate de bouw vordert, blijft er dus steeds minder geld in het bouwdepot over, totdat, aan het einde van de bouw, het bouwdepot leeg is.

Dagrente
De op een bepaalde dag geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken.

Effectieve rente
De werkelijk betaalde rente.

Eigenwoningforfait
De denkbeeldige inkomsten uit eigen woning die door de fiscus worden vastgelegd. Het eigenwoningforfait wordt bij uw inkomen opgeteld voor de berekening van de inkomstenbelasting.

Erfpacht
Bij een huis op erfpacht, is de grond onder uw huis eigendom van de gemeente. Als erfpachter mag u de grond gebruiken om er op te wonen, werken of er een tuin te hebben. U betaalt daarvoor een vergoeding: de erfpachtcanon. Deze is fiscaal aftrekbaar.

Executiewaarde
De geschatte waarde van een huis bij gedwongen verkoop, meestal 75% tot 90% van de opbrengst bij vrije verkoop.

Extra aflossing
Aflossing boven het bedrag dat contractueel moet worden afgelost. Extra aflossingen zijn vaak tot een bepaald bedrag boetevrij.

Geregistreerd partnerschap
Bij geregistreerd partnerschap gaat het om een vorm van samenleven die wettelijk is geregeld, voor twee mensen van gelijk of verschillend geslacht, welk partnerschap formeel wordt geregistreerd en vrijwel dezelfde gevolgen heeft als het huwelijk, met uitzondering van de betrekkingen met kinderen.

Hypotheekakte
De akte die bij de notaris moet passeren (ondertekenen van de hypotheek- en/of transportakte) voor het afsluiten van een hypotheek. Deze akte wordt opgenomen in het hypotheekregister van het kadaster.

Hypotheekgever
De geldverstrekker.

Inkomensbescherming
Uw financiële situatie kan door onvoorziene omstandigheden veranderen. U kunt bijvoorbeeld werkloos worden, of arbeidsongeschikt. Er bestaan producten en diensten die uw inkomen kunnen beschermen. Denkt u eens aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een verzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid.

Kadaster
Een instelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd. Het kadaster verstrekt de volgende informatie: de koopsom bij de vorige verkoop, de oppervlakte van de onroerende zaak, de hypotheek, de eigenaar, etc.

Kosten koper
De meeste bestaande huizen worden ‘kosten koper’ verkocht. Dit betekent dat alle overdrachtskosten (overdrachtsbelasting, kadastrale rechten, transportakte) voor rekening zijn van de verkoper.

Makelaarscourtage
Een provisie die aan een makelaar wordt betaald bij een geslaagde aan- of verkooptransactie.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
De Stichting Waarborgsom Eigen Woningen stelt zich garant voor de hypotheek op uw huis. Dankzij deze garantie kunt u profiteren van een aanzienlijke korting op de hypotheekrente.

Netto werkelijke rente
De werkelijke kostprijs van een hypotheek, rekening houdend met bijkomende kosten en fiscale voordelen.

Notariskosten
De kosten die de notaris voor het passeren (ondertekenen van de hypotheek- en/of transportakte) en registreren van de hypotheek- en transportakte in rekening brengt.

Onroerende zaakbelasting
Gemeentelijke belasting. De eigenaar van een onroerende zaak krijgt de aanslag voor de eigenarenbelasting, dit geldt zowel voor een woning als een niet-woning. Sinds 1 januari 2006 is de gebruikersbelasting onroerende zaakbelastingen op woningen afgeschaft. Bent u huurder van een woning, dan betaalt u sindsdien geen OZB-gebruik meer over uw woning. Bent u eigenaar van het huis waar u in woont, dan betaalt u alleen nog maar de OZB eigenarenbelasting over uw woning.

Ontbindende voorwaarden
Clausule(s) in de koopovereenkomst, waardoor in de periode tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de overdracht bij de notaris onder bepaalde voorwaarden de koop alsnog ontbonden kan worden. De meest gebruikelijke ontbindende voorwaarde is dat de koop wordt ontbonden wanneer geen financiering kan worden en een bijvoorbeeld bij het niet verkrijgen van een woonvergunning.

Opstalverzekering
Verzekering tegen schade aan de woning (dus niet de inboedel). Denkt u eens aan brand.

Overdrachtsbelasting
De belasting die geheven wordt bij de overdracht van een bestaand huis. Dit is 2% van de koopsom.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten van de hypotheek. De meeste geldverstrekkers hanteren hierbij boeteclausules.

Overwaarde
Het positieve verschil tussen de verkoopwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheek.

Passeren
Het ondertekenen van de hypotheek- en/of transportakte bij de notaris.

Rentebedenktijd
U krijgt hierbij de mogelijkheid om zelf te bepalen op welk moment een rentevaste periode begint.

Rentevaste periode
Een periode waarin de rente gelijk blijft. Kiest u voor een lange rentevaste periode, houdt u er rekening mee dat geldverstrekkers hiervoor vaak een hogere rente hanteren.

Taxatie
Waardebepaling van het huis door een taxateur.

Transportakte (overdrachtsakte)
De akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van een woning.

Verkrijgingskosten
De totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d.w.z. de aankoopprijs inclusief alle bijkomende kosten. Denk aan de kosten van verhuizing en inrichting. En eventueel: kosten voor aanleg van de tuin en verbouwing en verbetering van het huis.

Voorlopige teruggave loonbelasting
De hypotheekrente is (nog) fiscaal aftrekbaar, zo lang de lening maar gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van een huis. Deze kunt u maandelijks rechtstreeks met de belastingdienst verrekenen. Hiervoor dient u het formulier Voorlopige teruggaaf in te sturen. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

Voorlopig koopcontract
Dit is het contract dat voorafgaat aan de overdracht bij de notaris. Echter, deze kan niet zo maar ontbonden worden, slechts onder bepaalde voorwaarden, zie hiervoor Ontbindende voorwaarden).

Vrij op naam (V.O.N.)
De meeste nieuwbouwwoningen worden v.o.n. verkocht. De kosten zoals overdrachtsbelasting, transportakte en kadestraal recht zijn inbegrepen in de koopsom.

Woonlastenverzekering
Een verzekering die u zekerheid geeft dat u uw woonlasten kunt blijven betalen. Deze verzekering valt onder inkomensbelasting.

WOZ waarde
De waardebepaling door de overheid volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. De waardebepaling van de woning is van invloed op de hoogte van verschillende heffingen, zoals de gemeentelijke onroerende zaakbelasting en het eigenwoningforfait.

« Terug

Realisatie: TiDi Graphics