Confido Hemelaar de MeijerConfido Hemelaar de Meijer 
Axelsestraat 40  ~  4537 AK Terneuzen 
T  (0115) 61 28 05 ~ info@confido.nl ~ I  www.confido.nl 

Nieuwsbrief voor particulieren; nummer 8-2014 Er wordt meer van u verwacht

     Onderwerpen

Zelfvoorzienend

De overheid treedt steeds meer terug, dus wordt het steeds belangrijker om zelf voorzieningen te treffen voor de oude dag. Dit kan op verschillende manieren. Via uw hypotheek of bijvoorbeeld via (pensioen)sparen. Nieuwe regelgeving maakt dat de spelregels hierbij veranderen. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Bel ons gerust voor een afspraak zodat we dit verder met u kunnen doorspreken.

reageren?
             klik hier

Wet hervorming kindregelingen: vanaf 2015 veranderen regelingen voor ouders

Veel regelingen waarvan ouders momenteel gebruik kunnen maken zullen vanaf 1 januari 2015 verdwijnen. Sommige regelingen worden aangepast. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de belastingen en toeslagen.

Doelstelling
Door het beperken van het aantal regelingen voor ouders met kinderen, wil men een vereenvoudiging nastreven. Onder het motto dat 'werken meer loont' blijven de combinatiekorting en kinderopvangtoeslag ongewijzigd voortbestaan, met als doel het stimuleren van arbeidsparticipatie.

Geen aftrek ‘Uitgaven levensonderhoud kinderen’ meer
De aftrek ‘Uitgaven levensonderhoud kinderen’ vervalt in zijn geheel. Deze aftrek is de afgelopen jaren al versoberd. Eerst door het verlagen van de leeftijdsgrens van 30 jaar naar 21 jaar en per 1 januari 2014 door de verlaging van de forfaitaire aftrekbedragen. Nu komt deze regeling geheel te vervallen.

De afschaffing van de kinderalimentatieaftrekpost
Ouders die kinderalimentatie betalen en voldoen aan bepaalde voorwaarden mogen nu een vast bedrag van hun fiscale inkomen aftrekken. Vanaf 2015 kan dit niet meer.

Het vervallen van de fiscale aftrek‘Uitgaven levensonderhoud kinderen’ kan voor wat betreft de hoogte van reeds vastgestelde kinderalimentatie bij echtscheiding leiden tot een nieuwe discussie tussen beide ex-partners. Immers, de omvang van de kinderalimentatie is afhankelijk van wat de kinderen nodig hebben en de financiële draagkracht van de ouders. Bij het vaststellen van de kinderalimentatie is veelal rekening gehouden met deze aftrek.
Het afschaffen van de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen kan dus betekenen dat gescheiden ouders hierdoor met een forse inkomensachteruitgang worden geconfronteerd.

Bewuste keuze van de wetgever
De wetgever heeft de gevolgen voor de omvang van nieuwe, maar ook bestaande afspraken omtrent de kinderalimentatie onderkend. In een aangenomen motie bij de behandeling van dit wetsvoorstel is gesteld dat het vervallen van de aftrek zal leiden tot het herzien van een zeer groot aantal echtscheidingsconvenanten, waarbij het risico op het opnieuw voeren van pijnlijke rechtszaken dient te worden voorkomen. De regering is gevraagd om bij de Raad voor de rechtspraak te komen tot een standaardrekenregel.

Welke kindregelingen verdwijnen vanaf 2015?

 • Ouderschapsverlofkorting
 • Aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK)
 • Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)
 • Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • Alleenstaande-ouderkorting
 • Aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders

Welke kindregelingen blijven bestaan vanaf 2015?
Ouders krijgen in het nieuwe stelsel te maken met maximaal 4 in plaats van 11 regelingen:

 • De kinderbijslag
 • Het kindgebonden budget
 • De combinatiekorting
 • De kinderopvangtoeslag

In totaal blijven er 5 regelingen bestaan. Het in stand houden van de gratis schoolboeken loopt echter via de scholen en niet in een directe regeling naar de ouders.

Wat zijn de gevolgen voor belastingen?
Vanaf 2015 vervallen de volgende kortingen en aftrekpost voor de inkomstenbelasting:

 • Alleenstaande ouderkorting
 • Ouderschapsverlofkorting
 • Aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen

Compensatie voor alleenstaande ouder
Vanaf 1 januari 2015 is er geen recht meer op een (aanvullende) alleenstaande ouderkorting. Hiervoor in de plaats is een compensatie van maximaal € 2.800 per jaar bij het kindgebonden budget (de zogeheten alleenstaande ouderkop).
Deze is inkomensafhankelijk tot een maximum inkomen van € 84.000. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het extra bedrag. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen er financieel op vooruit als ze gaan werken voor het minimumloon. Nu leveren deze ouders juist in als ze gaan werken.

Wilt u graag weten wat deze maatregelen voor uw persoonlijke situatie betekenen, neem dan contact met ons op. Wij rekenen het graag voor u uit.


top

Hypotheek aflossen als alternatief voor sparen?

Als financieel adviseur krijgen wij regelmatig vragen van onze relaties over hun spaargeld. Wat er mee te doen? Sparen of aflossen op de hypotheek. Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden voor uw spaargeld, bijvoorbeeld beleggen of schenken. Maar in dit artikel gaan we in op sparen of aflossen.

Om te bepalen of het financieel interessant is om af te lossen, maken we onder andere een vergelijking tussen de kosten van uw hypotheek en de opbrengst van uw spaargeld. Zijn de kosten van uw hypotheek hoger dan de opbrengsten, dan kan het financieel voordelig zijn om af te lossen. U krijgt tenslotte lagere maandlasten. En wellicht krijgt u zelfs een extra rentekorting omdat het risico voor de bank afneemt.

We moeten wel rekening houden met een eventuele boete van de hypotheekverstrekker omdat u vroegtijdig aflost. Onze ervaring hierbij is dat daar tegenwoordig goed over onderhandeld kan worden. Dus vaak kunnen we die kosten voor u beperkt houden. Een andere manier om de boete te voorkomen, is door het aflossen over meerdere jaren te spreiden.
Daarnaast is een belangrijke vraag die speelt bij het wel of niet aflossen, of u wellicht in de toekomst wenst te gaan verhuizen naar een andere koopwoning. De verkoopwinst op uw huidige woning dient u dan opnieuw te gebruiken, omdat u anders geen renteaftrek heeft.

En weet u, heeft u een hypotheek met daaraan gekoppeld een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), dan is aflossen op de hypotheek niet altijd verstandig, omdat u dan later mogelijk belasting verschuldigd bent over de uitkering van uw polis of rekening.

Kortom, wilt u de voors en tegens voor uw persoonlijke situatie op een rij, neem dan contact met ons op.


top

De mogelijkheden voor pensioensparen wijzigen

Vanaf 1 januari 2015 gaan er veel zaken wijzigen op pensioengebied. Een aantal belangrijke veranderingen zetten we voor u op een rij:

 • Een fiscaalvriendelijk pensioen kan worden opgebouwd over een (afgetopt) salaris van € 100.000,-. Boven dit bedrag is het niet meer mogelijk een fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen. U kunt hierop inspelen door dit jaar nog gebruik te maken van de hogere jaarruimte en reserveringsruimte om extra bij te storten in de lijfrenterekening of lijfrenteverzekering.
 • Als tegemoetkoming voor de afgetopte pensioenopbouw wordt het netto pensioen gepresenteerd. Dit houdt in dat iedereen met een inkomen uit werk van meer dan € 100.000,- netto geld kan inleggen bij een pensioenfonds of verzekeraar. Vanaf de pensioendatum ontvangt de deelnemer dan een netto-uitkering.
 • Voor lijfrentes (verzekeringen en banksparen) geldt ook een aftopping op € 100.000,-. Het jaarlijkse premiepercentage van de jaarruimte gaat omlaag naar 13,8%. Dit was sinds 2010 15,5%. Hierop kan worden ingespeeld door dit jaar nog een nieuwe lijfrenterekening te openen en van de (hogere) jaarruimte van dit jaar gebruik te maken. Ook kunnen eventueel extra stortingen worden gedaan in bestaande verzekeringen of op bestaande lijfrenterekeningen.

Wilt u weten of deze en andere regelingen invloed hebben op uw persoonlijke situatie, neem dan contact met ons op.


top

Inboedelverzekering wijzigt

De tijd dat uw inboedelverzekering bijna alle schades dekte lijkt voorbij. Schade aan de laptop die u heeft laten vallen, of de muren die door uw kinderen zijn beklad; steeds vaker ervaren wij dat de verzekeraar deze schade niet meer vergoedt.

Niet alleen komt er tussen de diverse verzekeraars steeds meer variatie in premie, ook de inhoud van de dekking verschilt sterk. Als experts op het gebied van het vergelijken van verzekeringen kijken wij naar de daadwerkelijke invulling die wordt gegeven aan ‘uitgebreide dekking’ of ‘allrisk verzekering’. U betaalt er extra premie voor, maar wat valt er nou eigenlijk onder. Welke schades worden daadwerkelijk uitbetaald?

Juist omdat diverse verzekeraars nu de voorwaarden van hun inboedelverzekering aanpassen, kan het belangrijk zijn om te kijken of uw verzekering nog wel voldoet aan uw wensen. Past de premie nog wel bij de dekking die u wenst? Wellicht betaalt u voor een bescherming waar u eigenlijk helemaal geen gebruik van wilt maken. De verschillen zitten vaak in:

 • hoogte van de premie en het eigen risico
 • dekking op sieraden
 • nieuwwaarde voor audiovisuele en computerapparatuur
 • dekking voor verlies
 • bescherming contant geld

Verzekeren is bedoeld om de risico’s af te dekken, die u zelf niet kunt dragen. Graag kijken we met u mee welke risico’s u wel en niet wilt of kunt dragen. Dit heeft invloed op de verzekering die we voor u uitkiezen.

top

Aansprakelijkheid en schade

Iedereen kan in een situatie komen waarin hij of zij aansprakelijk wordt gesteld. Er is een onderscheid tussen de volgende bronnen van aansprakelijkheid:

 • contractuele aansprakelijkheid: aansprakelijkheid die ontstaat doordat een overeenkomst niet of niet correct wordt nagekomen (wanprestatie);
 • wettelijke aansprakelijkheid: alle aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst, maar die voortvloeit uit de wet;
 • productaansprakelijkheid: aansprakelijkheid op de producent als schade is veroorzaakt door een gebrekkig product.

Als een persoon letsel oploopt of overlijdt door één van bovengenoemde oorzaken, dan wordt gesproken over letsel- of overlijdensschade. Een letselschade kan materieel zijn (bijvoorbeeld medische kosten, derving inkomsten) of immaterieel (bijvoorbeeld blijvende lichamelijke of psychische klachten).

In principe kan bij schade aan zaken alleen de getroffene zelf schadevergoeding eisen. Bij letsel- en overlijdensschade kunnen ook andere partijen aanspraak op schadevergoeding maken. Het claimen van deze schade kan een ingewikkelde en langdurige zaak zijn. Wij werken met experts die ons hierbij ondersteunen zodat u, wanneer nodig, optimaal begeleid kan worden.

top

Prinsjesdag 2014: Een overzicht van relevante maatregelen

Alle signalen geven aan dat Nederland langzaam herstelt van de crisis. Als we de economen mogen geloven dan groeit de economie volgend jaar met zo’n 1,25%. Export, bedrijfsinvesteringen en consumptie vertonen een stijgende lijn. Helaas is de werkloosheid nog erg hoog. Maar het heeft de aandacht van ons kabinet.

In de Miljoenennota 2015 zoekt het kabinet een evenwicht tussen herstel van de koopkracht en het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarnaast zijn er maatregelen om de economie te laten groeien en de werkgelegenheid te stimuleren.

Een rode draad die we tevens zien, is dat de overheid zich op diverse plekken terugtrekt. Meer en meer wordt het aan de consument overgelaten om zaken te regelen. Vooral als we praten over de voorzieningen ‘voor later’.

We nemen een aantal maatregelen met u door:

 • De 80%-regeling voor de opname van overgebleven levenslooptegoed gaat volgend jaar weer gelden. U hoeft dan over slechts 80 procent van het tegoed belasting te betalen. Het overgebleven bedrag moet dan wel in één keer opgenomen worden. Deze regel kan u ertoe doen besluiten om het tegoed niet langer te laten staan maar op te nemen. Vraag hierbij wel ons advies zodat wij u kunnen ondersteunen om de gelden optimaal te benutten.

Wonen

 • Het verlaagde btw-tarief op verbouwingen is verlengd van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015. Deze regeling is een aantal keer verlengd om de bouwsector te stimuleren. Vanaf 1 juli 2015 gaat u echt 21% btw betalen bij een verbouwing of renovatie. U betaalt als huiseigenaar nu nog slechts 6% btw voor een renovatie of verbouwing. Het lage tarief geldt ook voor de diensten van architecten en hoveniers.
 • Houdt u na de verkoop van uw huis een restschuld over, dan mag u de rente over die restschuld langer aftrekken. Nu is dat maximaal tien jaar, dat wordt vijftien jaar. Het gaat om restschulden die zijn ontstaan tot 2018 en zijn meegefinancierd onder de Nationale Hypotheek Garantie.
 • De overheid verlaagt stapsgewijs de maximale hypotheek die u kunt verkrijgen in verhouding tot de woningwaarde. In 2018 moet deze maximale ‘Loan to Value’ (lening tegenover waarde) 100% zijn. In 2015 wordt de volgende stap genomen en mag u maximaal 103% van de woningwaarde lenen. Let op: dit is inclusief de overdrachtsbelasting van 2%. De hoogte van de hypotheek is naast de waarde van uw huis, ook afhankelijk van uw inkomen.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt in 2015 verder verlaagd. Het maximale aftrekpercentage gaat van 51,5% naar 51%. De komende jaren wordt het maximale aftrekpercentage jaarlijks verlaagd met 0,5% naar 38% in 2041.
 • De verruiming van de verhuisregeling wordt permanent. Bezit u als huiseigenaar tijdelijk twee huizen, dan mag u drie jaar lang hypotheekrente over beide woningen blijven aftrekken.
 • Ouders kunnen tot 1 januari 2015 nog belastingvrij een ton aan hun kinderen schenken voor het aflossen van de hypotheek of de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Deze verruiming wordt vanaf 2015 afgeschaft. Dan gaat het maximale vrijgestelde bedrag omlaag naar 51.407 euro per jaar.
 • De verlengde termijn van de verlaagde overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2015 teruggedraaid. Wie in 2015 een woning binnen 6 maanden doorverkoopt, betaalt minder overdrachtsbelasting. In 2014 was deze termijn nog 36 maanden.
 • Als u de woning binnen de gestelde termijnen doorverkoopt, betaalt u alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde van het pand. Deze maatregel is in het leven geroepen om de vastgoedmarkt te stimuleren.

U ziet, er zijn veel wijzigingen rond het eigen woningbezit. Wilt u weten wat dit voor u betekent, of welke mogelijkheden u dit biedt, vraag ons als uw adviseur dan om advies.

Zorg

 • De zorgpremie voor het basispakket gaat in 2015 naar verwachting met iets minder dan 10 euro per maand omhoog. Daarmee komt de verplichte zorgverzekering uit op zo'n 1.211 euro per jaar. Zorgverzekeraars stellen zelf eind november de precieze zorgpremie vast. De verschillen hierbij kunnen groot zijn dus het laten vergelijken van maatschappijen kan interessant zijn.
 • Het verplichte eigen risico gaat van € 360 naar € 375.
 • De zorgtoeslag voor de laagste inkomens gaat volgend jaar omhoog. Tegelijkertijd wordt de zorgtoeslag sneller afgebouwd voor hogere inkomens.

Sociale Zaken

 • Ouders die werkloos raken en recht op WW hebben, krijgen volgend jaar zes maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit is nu nog drie maanden.
 • Het kabinet trekt 160 miljoen euro uit voor het kindgebonden budget. Dat moet de koopkracht van gezinnen verbeteren.

Onderwijs

 • Vanaf studiejaar 2015/2016 vervalt de basisbeurs voor het hoger onderwijs en gaat de hoogte van de aanvullende beurs met ruim 100 euro omhoog. Studenten kunnen wel in aanmerking komen voor een studievoorschot. Dit is een lening van de overheid. Als ouder zijn er diverse mogelijkheden om te sparen voor de studie van uw kind. Hoe eerder u daarmee begint, hoe beter. Wij kunnen u vertellen over de mogelijkheden.

Economische Zaken

 • Werknemers die zich willen omscholen naar een sector waar een tekort aan arbeidskrachten is, krijgen een WW-uitkering voor de omschooluren.

Koopkracht

 • Volgens het kabinet gaat 71 procent van de huishoudens er in koopkracht op vooruit. Gemiddeld groeit de koopkracht met zo'n 0,5 procent.

In diverse media is te lezen dat consumenten het overheidsbeleid onvoorspelbaar vinden. Zij worden daardoor gedemotiveerd om aan langjarige vermogensplanning te doen. Wij zijn als financieel adviseurs een andere mening toegedaan. Het overheidsbeleid is niet zo onvoorspelbaar: het wordt gewoon minder! Juist nu is iedereen gebaat bij meer planning. Laat ons u daarbij helpen.

top

Meer weten over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met veel zorg samengesteld. Confido Hemelaar de Meijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.